|

Childhood Fear

👻👨‍💼
I was afraid of ghosts when I was young
because they were grim and hideous
I grew up afraid of people
because they were well-dressed.
//
小时候怕鬼
因为它们阴森狰狞
长大了怕人
因为他们衣冠楚楚。
Xiǎoshíhòu pà guǐ
yīnwèi tāmen yīnsēn zhēngníng
Zhǎng dàle pàrén
yīnwèi tāmen yīguānchǔchǔ.
//
Tiểu thì hậu phạ quỷ
nhân vi tha môn âm sâm tranh nanh
Trường đại liễu phạ nhân
nhân vi tha môn y quan sở sở.
//
Lúc nhỏ sợ ma
vì chúng âm trầm gớm ghiếc
Lớn lên sợ người
vì họ áo mũ chỉnh tề.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *