According to my plan, I should be a well-read woman, but now I am a well-fed woman.
|

Plan vs Reality

📚🤦‍♀️🍲
According to my plan, I should be a well-read woman, but now I am a well-fed woman.
//
按我的计划,我应该是一个饱读诗书的女人,但我现在是一个饱的女人。
Àn wǒ de jìhuà, wǒ yīnggāi shì yīgè bǎo dú shī shū de nǚrén, dàn wǒ xiànzài shì yīgè bǎo de nǚrén.
//
Án ngã đích kế hoa, ngã ứng cai thị nhất cá bão độc thi thư đích nữ nhân, đãn ngã hiện tại thị nhất cá bão đích nữ nhân.
//
Theo kế hoạch của tôi, lẽ ra tôi phải là một người phụ nữ đọc nhiều, nhưng bây giờ tôi là một người phụ nữ ăn nhiều.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *