|

Turning A Blind Eye

😵🙈
Turning a blind eye is also a kind of courage.
(Isaka Kotaro – Modern Times)​​​
//
视而不见也是一种勇气。
——伊坂幸太郎 《摩登时代》 ​​​
Shì’érbùjiàn yěshì yī zhǒng yǒngqì.
——Yībǎn xìngtàiláng “módēng shídài” ​​​
//
Thị nhi bất kiến dã thị nhất chủng dũng khí.
– Y phản hạnh thái lang 《 Ma đăng thì đại 》 ​​​
//
Làm ngơ cũng là một loại dũng khí.
(Isaka Kotaro – Thời hiện đại)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *