| |

Nature Sounds

Due to the Covid-19 pandemic, I hardly found myself as ease, even at my home. I usually reminisced Langmusi, where I last found life worth living.

🐦🦗🎶
Listening to the sounds of birds in spring, of cicadas in summer, of insects in autumn, of snow in winter, of chess in daytime, of flute under the moon, of pine in the mountains, of water slapping on the boat are what make life worth living.
//
春听鸟声,夏听蝉声,秋听虫声,冬听雪声,白昼听棋声,月下听箫声,山中听松声,水际听欸乃声,方不虚此生耳。
Chūn tīng niǎo shēng, xià tīng chán shēng, qiū tīng chóng shēng, dōng tīng xuě shēng, báizhòu tīng qí shēng, yuè xià tīng xiāo shēng, shān zhòng tīng sōng shēng, shuǐ jì tīng āi nǎi shēng, fāng bù xū cǐshēng ěr.
//
Xuân thính điểu thanh, hạ thính thiền thanh, thu thính trùng thanh, đông thính tuyết thanh, bạch trú thính kỳ thanh, nguyệt hạ thính tiêu thanh, sơn trung thính tùng thanh, thủy tế thính ai nãi thanh, phương bất hư thử sinh nhĩ.
//
Mùa xuân nghe chim hót líu lo, mùa hạ nghe ve kêu rả rích, mùa thu nghe côn trùng nỉ non, mùa đông nghe tuyết rơi lộp bộp, ban ngày nghe cờ hạ lách cách, dưới trăng nghe tiêu thổi du dương, trong núi nghe thông reo rào rạt, bên bờ nước nghe tiếng đập bì bõm, mới không uổng phí kiếp này.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *