Those inside the city walls want to escape, while those outside want to break in; be it marriage or career, such is the desire of life. — Qian Zhongshu "Fortress Besieged"​​​​
|

Qian Zhongshu

🏰🔄🌆
Those inside the city walls want to escape, while those outside want to break in; be it marriage or career, such is the desire of life. — Qian Zhongshu “Fortress Besieged”​​​​
//
围在城里的人想逃出来,站在城外的人想冲进去,婚姻也罢、事业也罢,人生的欲望大都如此。——钱钟书《围城》 ​​​
Wéi zài chéng lǐ de rén xiǎng táo chūlái, zhàn zài chéng wài de rén xiǎng chōng jìnqù, hūnyīn yěbà, shìyè yěbà, rénshēng de yùwàng dàdū rúcǐ. ——Qián Zhōng Shū “wéichéng” ​​​
//
Vi tại thành lý đích nhân tưởng đào xuất lai, trạm tại thành ngoại đích nhân tưởng trùng tiến khứ, hôn nhân dã bãi, sự nghiệp dã bãi, nhân sinh đích dục vọng đại đô như thử. ——Tiền Chung Thư 《 Vi Thành 》 ​​​
//
Người vây quanh trong thành muốn chạy trốn, người đứng ở ngoài thành muốn xông vào, hôn nhân cũng thế, sự nghiệp cũng thế, dục vọng nhân sinh phần lớn đều như vậy. — Tiền Chung Thư “Vây Thành”
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *