Seek Your Truth

🔍💭🤔
Even if someone tells you to accept the “facts”, you have to search for your own explanation.
//
就算有人告诉你要接受那些“事实”,你也得去寻找你自己的解释。
Jiùsuàn yǒurén gàosù nǐ yào jiēshòu nàxiē “shìshí”, nǐ yě dé qù xúnzhǎo nǐ zìjǐ de jiěshì.
//
Tựu toán hữu nhân cáo tố nhĩ yếu tiếp thụ na ta “sự thực”, nhĩ dã đắc khứ tầm hoa nhĩ tự kỷ đích giải thích.
//
Ngay cả khi ai đó bảo bạn chấp nhận “sự thật”, bạn phải tìm ra lời giải thích cho riêng mình.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *