We try to make this work like people who give two damns about each other, or we walk away.
|

Relationship Dynamic

💕2️⃣💔
We try to make this work like people who give two damns about each other, or we walk away.
//
我们要么像真正在乎彼此的人一样努力让它成功,要么就离开。
Wǒmen yàome xiàng zhēnzhèng zàihū bǐcǐ de rén yīyàng nǔlì ràng tā chénggōng, yàome jiù líkāi.
//
Ngã môn yếu yêu tượng chân chính tại hồ bỉ thử đích nhân nhất dạng nỗ lực nhượng tha thành công, yếu yêu tựu ly khai.
//
Chúng ta hoặc cố gắng như những người thực sự quan tâm đến nhau, hoặc chúng ta rời đi.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *