|

Reciprocity

🤝💭🔁
Being a decent person is actually simple. If you treat me seriously, your concerns become mine. If you don’t take me seriously, why should I be concerned about your affairs?
//
做人其实很简单,只要你把我当回事,你的事就是我的事,你不把我当回事,你的事跟我有什么关系。
Zuòrén qíshí hěn jiǎndān, zhǐyào nǐ bǎ wǒ dāng huí shì, nǐ de shì jiùshì wǒ de shì, nǐ bù bǎ wǒ dāng huí shì, nǐ de shì gēn wǒ yǒu shé me guānxì.
//
Tố nhân kỳ thực ngận giản đan, chích yếu nhĩ bả ngã đương hồi sự, nhĩ đích sự tựu thị ngã đích sự, nhĩ bất bả ngã đương hồi sự, nhĩ đích sự cân ngã hữu thập yêu quan hệ.
//
Làm người thực ra rất đơn giản, cậu coi trọng tôi, tất nhiên chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi. Còn cậu không coi tôi ra gì, thì chuyện của cậu liên quan gì đến tôi?

P.s.: Picture taken in Binh Hung Island (Hon Chut), Khanh Hoa, Vietnam in 2016.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *