A beautiful outfit may be worn once or twice, then hidden away in the closet, but a comfortable outfit can be worn for many years. Sometimes in life, it's not about what you like, but what suits you.
|

Comfort Over Style

👗🕰️👕
A beautiful outfit may be worn once or twice, then hidden away in the closet, but a comfortable outfit can be worn for many years. Sometimes in life, it’s not about what you like, but what suits you.
//
一件漂亮的衣服可以穿一两次,然后藏在衣柜里,但一件舒适的衣服可以穿很多年。有时在生活中,重要的不是你喜欢什么,而是你适合什么。
Yī jiàn piàoliang de yīfú kěyǐ chuān yī liǎng cì, ránhòu cáng zài yīguì lǐ, dàn yī jiàn shūshì de yīfú kěyǐ chuān hěnduō nián. Yǒushí zài shēnghuó zhōng, zhòngyào de bùshì nǐ xǐhuān shénme, ér shì nǐ shìhé shénme.
//
Nhất kiện phiêu lượng đích y phục khả dĩ xuyên nhất lưỡng thứ, nhiên hậu tàng tại y quỹ lý, đãn nhất kiện thư thích đích y phục khả dĩ xuyên ngận đa niên. Hữu thì tại sinh hoạt trung, trọng yếu đích bất thị nhĩ hỉ hoan thập yêu, nhi thị nhĩ thích hợp thập yêu.
//
Một chiếc áo đẹp có thể mặc một hoặc hai lần, sau đó nằm chôn sâu trong tủ quần áo. Nhưng một chiếc áo thoải mái có thể mặc suốt nhiều năm. Đôi khi trong cuộc sống, quan trọng không phải là bạn thích cái gì, mà là bạn phù hợp với cái gì.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *