|

Understanding Of My Poverty

🏚️
I have a new understanding of my poverty.
//
我对我的穷又有了新一步的了解。
Wǒ duì wǒ de qióng yòu yǒule xīn yībù de liǎojiě.
//
Ngã đối ngã đích cùng hựu hữu liễu tân nhất bộ đích liễu giải.
//
Tôi có một bước tiến mới trong việc hiểu được sự nghèo khó của mình.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *