There are two of me in this world, one feeds on daily routines, and the other nourishes the soul through the years.
|

Soul And Body

🏋️🌀🌙
There are two of me in this world, one feeds on daily routines, and the other nourishes the soul through the years.
//
世上有两个我,一个躯壳喂日常,一个灵魂补岁月。
Shìshàng yǒu liǎng gè wǒ, yīgè qūké wèi rìcháng, yīgè línghún bǔ suìyuè.
//
Thế thượng hữu lưỡng cá ngã, nhất cá khu xác uy nhật thường, nhất cá linh hồn bổ tuế nguyệt.
//
Trên đời có hai tôi, một thể xác cho ăn hàng ngày, một linh hồn bù đắp năm tháng.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *