|

My Poverty

💭💡📚
I have a new understanding of my poverty.
//
我对我的穷又有了新一步的了解。
Wǒ duì wǒ de qióng yòu yǒule xīn yībù de liǎojiě.
//
Ngã đối ngã đích cùng hựu hữu liễu tân nhất bộ đích liễu giải.
//
Tôi có một bước tiến mới trong việc hiểu được sự nghèo khó của mình.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *