|

Aging Gracefully

🎂🎉🌟
21 is great, 31 isn’t bad either, and 41 might be even better, as long as wrinkles don’t take root in our hearts, we’ll forever be in the prime of our lives.
//
21岁很好,31岁也不差,41岁可能会更好,只要皱纹不长进心里,我们永远风华正茂。
21 suì hěn hǎo,31 suì yě bù chā,41 suì kěnéng huì gèng hǎo, zhǐyào zhòuwén bù cháng jìn xīnlǐ, wǒmen yǒngyuǎn fēnghuá zhèng mào.
//
21 tuế ngận hảo, 31 tuế dã bất soa, 41 tuế khả năng hội canh hảo, chích yếu trứu văn bất trường tiến tâm lý, ngã môn vĩnh viễn phong hoa chính mậu.
//
21 tuổi rất tốt, 31 tuổi cũng không tồi, 41 tuổi có thể sẽ tốt hơn, miễn là nếp nhăn không lan vào tâm hồn, chúng ta sẽ luôn ở độ tuổi đẹp nhất.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *