|

Women Empowerment

💪🚺🌟
Women don’t need to live under the gaze of the outside world, let alone be bound by external shackles.
//
女性不需要活在外界的凝视下 更不需要束缚于外在的枷锁。
Nǚxìng bù xūyào huó zài wàijiè de níngshì xià gèng bù xūyào shùfù yú wài zài de jiāsuǒ.
//
Nữ tính bất nhu yếu hoạt tại ngoại giới đích ngưng thị hạ canh bất nhu yếu thúc phược vu ngoại tại đích gia tỏa.
//
Phụ nữ không cần phải sống dưới cái nhìn của thế giới bên ngoài, cũng không cần bị trói buộc bởi xiềng xích bên ngoài.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *