|

Activate Your Brain

🤾‍♀️
The three best ways to activate your brain: exercise, reading and gaming.
//
激活大脑最好的三个方法:运动、阅读和游戏。
Jīhuó dànǎo zuì hǎo de sān gè fāngfǎ: yùndòng, yuèdú hé yóuxì.
//
Kích hoạt đại não tối hảo đích tam cá phương pháp: vận động, duyệt độc hòa du hí.
//
Ba cách tốt nhất để kích hoạt não bộ của bạn: tập thể dục, đọc sách và chơi game.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *