| |

Expression

💪😔🗣️
No one doesn’t work hard, but some people don’t cry pain.
//
没有人不辛苦 只是有人不喊疼。
Méiyǒurén bù xīnkǔ zhǐshì yǒu rén bù hǎn téng.
//
Một hữu nhân bất tân khổ chích thị hữu nhân bất hảm đông.
//
Không ai không nỗ lực, nhưng có người không kêu đau.

P.s.: Picture taken in Changping Valley (Changpinggou), Mt. Siguniang (Four Maiden’s Mountain or Skubla), Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *