| |

Passerby

🌍🛤️🏡
In our lifetime, everyone else is a passerby; only you are your true home.
//
我们的一生,所有人都是过客,只有自己是故乡。
Wǒmen de yīshēng, suǒyǒu rén dōu shì guòkè, zhǐyǒu zìjǐ shì gùxiāng.
//
Ngã môn đích nhất sinh, sở hữu nhân đô thị quá khách, chích hữu tự kỷ thị cố hương.
//
Trong cuộc đời này, tất cả mọi người đều là khách qua đường, chỉ có chính mình mới là cố hương.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *