|

True Coolness

💪📚💖
Soaking in nightclubs, getting tattoos and piercings, getting drunk seem to be cool, but in fact, these things are not difficult at all; as long as you are willing to do it, you can do it. What’s cooler should be the things that are not easy to do, such as reading, exercising, making money, and loving someone with your heart, things that are boring and difficult to persist in the eyes of ordinary people. ​​​
//
泡夜店、纹身、打洞、买醉这些事看似很酷,其实这些事一点难度都没有,只要你愿意去做就能做到。更酷的应该是那些不容易做到的事,比如看书、健身、赚钱、用心爱一个人,这种在常人看来无趣且难以坚持的事情。 ​​​
Pào yèdiàn, wénshēn, dǎ dòng, mǎizuì zhèxiē shì kàn shì hěn kù, qíshí zhèxiē shì yīdiǎn nándù dōu méiyǒu, zhǐyào nǐ yuànyì qù zuò jiù néng zuò dào. Gèng kù de yīnggāi shì nàxiē bù róngyì zuò dào de shì, bǐrú kànshū, jiànshēn, zhuànqián, yòng xīn’ài yīgè rén, zhè zhǒng zài chángrén kàn lái wúqù qiě nányǐ jiānchí de shìqíng. ​​​
//
Đắm mình trong hộp đêm, xăm mình, xỏ khuyên, say xỉn tưởng chừng là chuyện tuyệt vời nhưng thực ra những việc này chẳng khó chút nào; chỉ cần bạn chịu khó thì bạn sẽ làm được. Điều tuyệt vời hơn là những việc không dễ làm, chẳng hạn như đọc sách, tập thể dục, kiếm tiền và yêu một người bằng cả trái tim, những thứ nhàm chán và khó tồn tại trong mắt người thường.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *