|

Effective Motivation

🔥💪
Only pain can make people change, gentle words won’t. For most people, a slap followed by a sweet reward is more effective.
//
只有痛苦才能让人改变,苦口婆心不会。对于大部分人,打一巴掌再给个甜枣更好用。
Zhǐyǒu tòngkǔ cáinéng ràng rén gǎibiàn, kǔkǒupóxīn bù huì. Duìyú dà bùfèn rén, dǎ yī bāzhang zài gěi gè tián zǎo gèng hǎo yòng.
//
Chích hữu thống khổ tài năng nhượng nhân cải biến, khổ khẩu bà tâm bất hội. Đối vu đại bộ phân nhân, đả nhất ba chưởng tái cấp cá điềm tảo canh hảo dụng.
//
Chỉ có sự đau khổ mới có thể thay đổi con người, lời khuyên nhân từ không thể. Với đa số người, đánh một cái tát và sau đó cho một quả táo ngọt sẽ hiệu quả hơn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *