Finding Yourself

🚶‍♀️🚶‍♂️💫
When you go far enough, you will meet yourself.
//
当你走得足够远,便会遇见自己。
Dāng nǐ zǒu dé zúgòu yuǎn, biàn huì yùjiàn zìjǐ.
//
Đương nhĩ tẩu đắc túc cú viễn, tiện hội ngộ kiến tự kỷ.
//
Khi bạn đi đủ xa, bạn sẽ gặp chính mình.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *