|

Year Of The Tiger

🐅🌸🐯
The year of the Tiger is here, and spring is coming. We should live a wonderful 2022 like a tiger with crushing force.
//
虎年到,春来闹。就该如猛虎势如破竹一般过好美好的2022年。
Hǔ nián dào, chūnlái nào. Jiù gāi rú měnghǔ shi rú pò zhú yībānguò hǎo měihǎo de 2022 nián.
//
Hổ niên đáo, xuân lai nháo. Tựu cai như mãnh hổ thế như phá trúc nhất bàn quá hảo mỹ hảo đích 2022 niên.
//
Năm Dần đến, xuân về náo nhiệt. Chúng ta nên sống một năm 2022 tuyệt vời như mãnh hổ với thế như chẻ tre.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *