A girl without a boyfriend is like a fish without a bicycle.
|

No Boyfriend

👧🏻🐟🚳
A girl without a boyfriend is like a fish without a bicycle.
//
一个女生没有男朋友就像一条鱼没有自行车。
Yīgè nǚshēng méiyǒu nán péngyǒu jiù xiàng yītiáo yú méiyǒu zìxíngchē.
//
Nhất cá nữ sinh một hữu nam bằng hữu tựu tượng nhất điều ngư một hữu tự hành xa.
//
Một cô gái không có bạn trai giống như một con cá không có xe đạp.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *