| |

Trade Offs

🌍✈️🏞️
What is it about living abroad that makes you feel worse than being at home? Got the sky, lost the earth.
//
国外哪些事物让你感觉还不如呆在国内?得到了天空,失去了大地。
Guówài nǎxiē shìwù ràng nǐ gǎnjué hái bùrú dāi zài guónèi? Dédàole tiānkōng, shīqùle dàdì.
//
Quốc ngoại na ta sự vật nhượng nhĩ cảm giác hoàn bất như ngốc tại quốc nội? Đắc đáo liễu thiên không, thất khứ liễu đại địa.
//
Điều gì ở nước ngoài khiến bạn cảm thấy còn không tốt bằng lúc ở nhà? Đã có được bầu trời, lại mất đi mặt đất.

P.s.: Picture taken in Hanoi, Vietnam in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *