| |

Distraction

🐚💔👀
While busy collecting shells, you lost pearls.
//
忙着收集贝壳,却丢了珍珠。
Mángzhe shōují bèiké, què diūle zhēnzhū.
//
Mang trứ thu tập bối xác, khước đâu liễu trân châu.
//
Vội vàng thu thập vỏ sò, lại mất đi trân châu.

P.s.: Picture taken in Xidi, Huangshan, Anhui, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *