It's that time again—undressing requires courage, laundry demands perseverance, and getting out of bed relies on explosive force.
|

Season Of Romance

💨❤️📝
It’s that season again, where you breathe on the glass and write the name of your beloved.
//
又到了在玻璃上哈气,写喜欢人的名字的季节。
Yòu dàole zài bōlí shàng hāqì, xiě xǐhuān rén de míngzì de jìjié.
//
Hựu đáo liễu tại pha ly thượng cáp khí, tả hỉ hoan nhân đích danh tự đích quý tiết.
//
Lại đến mùa hà hơi trên kính, viết tên người mình thích.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *