|

Parenting Challenges

🐦🥚🔥💪
The child was scolded as a stupid bird by his parents because of his poor grades.”There are three kinds of stupid birds in the world, the first kind is the first to fly, the second kind is too tired to fly.” The parents ask: “What about the third kind?”
The child said: “This is the most annoying kind. They can’t fly by themselves, they will lay an egg in the nest and ask the next generation to fly hard.”
//
孩子因成绩不好,被家长骂笨鸟,孩子不服气的说:“世界上笨鸟有三种,种是先飞,一种是嫌累不飞的,家长问:“那第三种呢?”
孩子说:“这种最讨厌,自己飞不起来,就在窝里下个蛋,要下一代使劲飞。”
Háizi yīn chéngjī bù hǎo, bèi jiāzhǎng mà bèn niǎo, háizi bù fúqì de shuō:“Shìjiè shàng bèn niǎo yǒusān zhǒng, zhǒng shì xiān fēi, yī zhǒng shì xián lèi bù fēi de, jiā cháng wèn:“Nà dì sān zhǒng ne?” Háizi shuō:“Zhè zhǒng zuì tǎoyàn, zìjǐ fēi bù qǐlái, jiù zài wō li xià gè dàn, yào xià yīdài shǐjìn fēi.”
//
Hài tử nhân thành tích bất hảo, bị gia trường mạ bổn điểu, hài tử bất phục khí đích thuyết :”Thế giới thượng bổn điểu hữu tam chủng, chủng thị tiên phi, nhất chủng thị hiềm luy bất phi đích, gia trường vấn: “Na đệ tam chủng ni?”
Hài tử thuyết: “Giá chủng tối thảo yếm, tự kỷ phi bất khởi lai, tựu tại oa lý hạ cá đản, yếu hạ nhất đại sử kình phi.”
//
Thằng bé thành tích học tập không được tốt, bị phụ huynh mắng là đồ con chim ngu ngốc, thằng bé cảm thấy không phục, liền nói: “Trên đời này có 3 loại chim ngu ngốc, một loại là loại thích bay đầu đàn, một loại là sợ mệt không thèm bay.” Phụ huynh hỏi: “Thế còn loại thứ ba?”
Thằng bé đáp: “Loại này mới đáng ghét nhất này, chính là loại không bay được, liền đẻ vài quả trứng vào ổ, bắt thế hệ sau phải cố gắng mà bay!”

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *