|

Personal Growth

🌱🕒👴🏼
I used to have nothing. After more than ten years of hard work, I have become more than ten years older.
//
以前的我一无所有。经过十多年的努力,我已经大了十多岁。
Yǐqián de wǒ yīwúsuǒyǒu. Jīngguò shí duō nián de nǔlì, wǒ yǐjīng dàle shí duō suì.
//
Dĩ tiền đích ngã nhất vô sở hữu. Kinh quá thập đa niên đích nỗ lực, ngã dĩ kinh đại liễu thập đa tuế.
//
Trước đây tôi không có gì. Sau hơn mười năm làm việc chăm chỉ, tôi đã già đi hơn mười tuổi.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *