| |

Diverse Views

🌍🤔🌐
How has living abroad for a long time changed your view of rights and wrongs? Many things are just different, neither right nor wrong.
//
异国长期生活,改变了你的哪些「是非观」?很多事情只是不同,并无是非。
Yìguó chángqí shēnghuó, gǎibiànle nǐ de nǎxiē ‘shìfēi guān’? Hěnduō shìqíng zhǐshì bùtóng, bìng wú shìfēi.
//
Dị quốc trường kỳ sinh hoạt, cải biến liễu nhĩ đích na ta “thị phi quan”? Ngận đa sự tình chích thị bất đồng, tịnh vô thị phi.
//
Sống lâu dài ở nước ngoài đã thay đổi quan điểm thị phi của bạn như thế nào? Rất nhiều chuyện chỉ là khác biệt, cũng không phải là đúng sai.

P.s.: Picture taken in Hanoi, Vietnam in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *