| |

Life Abroad

✈️👨‍👩‍👧‍👦🏡
What have you lost by working hard abroad? You have missed some moments belonging to the family which are worth a lifetime.
//
在国外打拼让你失去了什么?有些属于家里人的时刻,错过了就是错过了,错过了就是一生。
Zài guówài dǎpīn ràng nǐ shīqùle shénme? Yǒuxiē shǔyú jiālǐ rén de shíkè, cuòguòle jiùshì cuòguòle, cuòguòle jiùshì yīshēng.
//
Tại quốc ngoại đả bính nhượng nhĩ thất khứ liễu thập yêu? Hữu ta thuộc vu gia lý nhân đích thì khắc, thác quá liễu tựu thị thác quá liễu, thác quá liễu tựu thị nhất sinh.
//
Ở nước ngoài dốc sức làm việc bạn đã mất đi cái gì? Có chút khoảnh khắc thuộc về người nhà, bỏ lỡ ắt là bỏ lỡ, bỏ lỡ chính là cả đời.

P.s.: Picture taken in Hanoi, Vietnam in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *