|

Time Well Spent

🍵📜🌧️
In the passage of time, quietly grasp that season as gentle as raindrops: savor a cup of delicate tea, quietly read an ancient book, and become intoxicated in solitude.
//
岁月里,静握那一丝如雨的季节:清品一杯淡淡的香茗,静读一本悠远的古卷,而独醉其中。
Suìyuè lǐ, jìng wò nà yīsī rú yǔ de jìjié: qīng pǐn yībēi dàndàn de xiāng míng, jìng dú yī běn yōuyuǎn de gǔ juǎn, ér dú zuì qízhōng.
//
Tuế nguyệt lý, tĩnh ác na nhất ti như vũ đích quý tiết: thanh phẩm nhất bôi đạm đạm đích hương mính, tĩnh độc nhất bản du viễn đích cổ quyển, nhi độc túy kỳ trung.
//
Qua năm tháng, lặng lẽ nắm giữ khoảnh khắc như những giọt mưa của mùa: nhâm nhi thưởng thức một ly trà nhạt, lặng lẽ đọc một cuốn sách cổ xưa, mà say sưa trong đó.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *