|

Stronger

👊🏋️‍♂️💪
Sometimes we have to be strong, so when we pretend to be strong, we are really getting stronger. This is real.
//
有时候,我们不得不坚强,于是乎,在假装坚强中,就真的越来越坚强。这是真的。​​​​
Yǒu shíhòu, wǒmen bùdé bù jiānqiáng, yúshì hū, zài jiǎzhuāng jiānqiáng zhōng, jiù zhēn de yuè lái yuè jiānqiáng. Zhè shì zhēn de.​​​​
//
Hữu thì hậu, ngã môn bất đắc bất kiên cường, vu thị hồ, tại giả trang kiên cường trung, tựu chân đích việt lai việt kiên cường. giá thị chân đích.​​​​
//
Đôi khi chúng ta không thể không mạnh mẽ, kết quả là, khi chúng ta giả vờ mạnh mẽ, chúng ta càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Đây là sự thật.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *