Many endings never truly end, and many beginnings never truly begin.
|

Unfinished

🔄🛑🌟
Many endings never truly end, and many beginnings never truly begin.
//
有好多的结束都没有真正结束过,好多的开始,也从来没有真正地开始过。
Yǒu hǎoduō de jiéshù dōu méiyǒu zhēnzhèng jiéshùguò, hǎoduō de kāishǐ, yě cónglái méiyǒu zhēnzhèng dì kāishǐguò.
//
Hữu hảo đa đích kết thúc đô một hữu chân chính kết thúc quá, hảo đa đích khai thủy, dã tòng lai một hữu chân chính địa khai thủy quá.
//
Có rất nhiều kết thúc không bao giờ thực sự kết thúc, và rất nhiều khởi đầu chưa bao giờ thực sự bắt đầu.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *