|

Emotional Wellbeing

🤷‍♂️❤️
Don’t expect one person to appear in your life and fulfill all your psychological needs, making you never feel lonely again. It doesn’t work that way.
//
不要期待一个人会出现在你的生命中,满足你所有的心理需求,从此你就不再寂寞了。没有这回事。
Bùyào qídài yīgè rén huì chūxiàn zài nǐ de shēngmìng zhòng, mǎnzú nǐ suǒyǒu de xīnlǐ xūqiú, cóngcǐ nǐ jiù bù zài jìmòle. Méiyǒu zhè huí shì.
//
Bất yếu kỳ đãi nhất cá nhân hội xuất hiện tại nhĩ đích sinh mệnh trung, mãn túc nhĩ sở hữu đích tâm lý nhu cầu, tòng thử nhĩ tựu bất tái tịch mịch liễu. Một hữu giá hồi sự.
//
Đừng mong đợi ai đó xuất hiện trong cuộc sống của bạn, đáp ứng tất cả các nhu cầu tâm lý của bạn và bạn sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Không có điều đó.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *