|

New Year Goals

🌸⌚️🚗
New Year’s goals: Buy a $15,000 watch, buy a $75,000 car, buy a $300,000 villa, find someone who will give me $390,000.
//
新年目标:买一块$15,000的表、买一辆$75,000的车、买一套$300,000的别墅、找一个给我$390,000的人。
Xīnnián mùbiāo: Mǎi yīkuài $15,000 de biǎo, mǎi yī liàng $75,000 de chē, mǎi yī tào $300,000 de biéshù, zhǎo yīgè gěi wǒ $390,000 de rén.
//
Tân niên mục tiêu: Mãi nhất khối $15,000 đích biểu, mãi nhất lượng $75,000 đích xa, mãi nhất sáo $300,000 đích biệt thự, hoa nhất cá cấp ngã $390,000 đích nhân.
//
Mục tiêu năm mới: Mua một chiếc đồng hồ 15.000 đô la, mua một chiếc ô tô 75.000 đô la, mua một biệt thự 300.000 đô la, tìm một người sẽ cho tôi 390.000 đô la.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *