|

Moonlight Shines

🌕🌍
Where moonlight shines, it’s all hometown; where your feet tread, it’s all life.
//
月光所照,皆是故乡;双脚所踏,皆是生活。
Yuèguāng suǒ zhào, jiē shì gùxiāng; shuāng jiǎo suǒ tà, jiē shì shēnghuó.
//
Nguyệt quang sở chiếu, giai thị cố hương; song cước sở đạp, giai thị sinh hoạt.
//
Ánh trăng soi sáng, đều là quê hương; bước chân đi qua, đều là cuộc sống.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *