There are two of me in this world, one is deeply attached to the mortal world of desires and cannot let go, and the other is light and carefree with an ancient Buddha lamp by my side.
|

Inner Conflict

❤️⚔️🙏🏻
There are two of me in this world, one is deeply attached to the mortal world of desires and cannot let go, and the other is light and carefree with an ancient Buddha lamp by my side.
//
世上有两个我,一个眷恋红尘情难舍,一个青灯古佛一身轻。
Shìshàng yǒu liǎng gè wǒ, yīgè juànliàn hóngchén qíng nán shě, yīgè qīng dēng gǔ fú yīshēn qīng.
//
Thế thượng hữu lưỡng cá ngã, nhất cá quyến luyến hồng trần tình nan xá, nhất cá thanh đăng cổ Phật nhất thân khinh.
//
Trên đời có hai tôi, một người lưu luyến trần gian khó dứt tình, một người bên đèn xanh cổ Phật thân nhẹ nhàng.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *