|

Silent Struggles

🍽️😴🗣️
Eating, sleeping, chatting, laughing,
In fact, my heart has long been cold.
The world of adults is silent even when it collapses.
//
吃饭、睡觉、聊天、大笑,
其实心里早就凉透了。
成年人的世界连崩溃都是静音的。 ​​​​
Chīfàn, shuìjiào, liáotiān, dà xiào,
qíshí xīnlǐ zǎo jiù liáng tòule.
Chéngnián rén de shìjiè lián bēngkuì dōu shì jìngyīn de. ​​​​
//
Cật phạn, thụy giác, liêu thiên, đại tiếu,
Kỳ thực tâm lý tảo tựu lương thấu liễu.
Thành niên nhân đích thế giới liên băng hội đô thị tĩnh âm đích. ​​​​
//
Ăn, ngủ, trò chuyện, cười nói
Nhưng trong lòng đã lạnh rồi.
Thế giới người trưởng thành im lặng ngay cả khi nó sụp đổ.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *