| |

Time Warp

🌙👦🔙
May you leave for half of your life and return as a teenager.
//
愿你出走半生,归来仍是少年。
Yuàn nǐ chūzǒu bànshēng, guīlái réng shì shàonián.
//
Nguyện nhĩ xuất tẩu bán sinh, quy lai nhưng thị thiếu niên.
//
Nguyện người đi hết nửa đời, lúc về vẫn là thiếu niên.

P.s.: Picture taken in Moc Chau, Son La, Vietnam in 2017.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *