| |

Good Wishes

☁️🌤️😊
Sending you a piece of blue sky and white clouds, wishing you a good mood every day.
//
送你一片蓝天白云,愿你每天都有好心情。
Sòng nǐ yīpiàn lántiān báiyún, yuàn nǐ měitiān dū yǒu hǎo xīnqíng.
//
Tống nhĩ nhất phiến lam thiên bạch vân, nguyện nhĩ mỗi thiên đô hữu hảo tâm tình.
//
Tặng bạn một bầu trời xanh mây trắng, mong bạn mỗi ngày đều có tâm trạng tốt.

P.s.: Picture taken in Melbourne, Victoria, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *