|

Everyone Is Fat

🤭🍔🤷‍♂️
If you find that you have recently become fat, don’t panic, because you will find that you are not the only one who is fat. Everyone is fat, you are not fat, as if you are not in the group.
//
如果你发现你最近变胖了,千万不要慌,因为你会发现胖的不止你一个,人家都胖你不胖好像你不合群似的​。
Rúguǒ nǐ fāxiàn nǐ zuìjìn biàn pàngle, qiān wàn bùyào huāng, yīnwèi nǐ huì fāxiàn pàng de bùzhǐ nǐ yīgè, rénjiā dōu pàng nǐ bù pàng hǎoxiàng nǐ bù héqún shì de​.
//
Như quả nhĩ phát hiện nhĩ tối cận biến bàn liễu, thiên vạn bất yếu hoảng, nhân vi nhĩ hội phát hiện bàn đích bất chỉ nhĩ nhất cá, nhân gia đô bàn nhĩ bất bàn hảo tượng nhĩ bất hợp quần tự đích.
//
Nếu gần đây bạn phát hiện mình mập lên thì cũng đừng hoảng, vì bạn sẽ thấy mình không phải là người duy nhất mập, người ta đều mập mà bạn không mập coi như bạn không cùng một nhóm.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *