If you want to let go as soon as possible, the core approach is to completely accept the ending. Don't be unwilling because the ending doesn't match the process. Admit it generously the fact that you are no longer loved.
|

Acceptance Is Key

🔚💔🌱
If you want to let go as soon as possible, the core approach is to completely accept the ending. Don’t be unwilling because the ending doesn’t match the process. Admit it generously the fact that you are no longer loved.
//
如果想要尽快释怀的话 最核心的办法是完全接受结局。不要因为结局配不上过程而不甘心。大方地去承认 自己已经不被爱的事实。
Rúguǒ xiǎng yào jǐnkuài shìhuái dehuà zuì héxīn de bànfǎ shì wánquán jiēshòu jiéjú. Bùyào yīnwèi jiéjú pèi bù shàng guòchéng ér bù gānxīn. Dàfāng de qù chéngrèn zìjǐ yǐjīng bù bèi ài de shìshí.
//
Như quả tưởng yếu tận khoái thích hoài đích thoại tối hạch tâm đích bạn pháp thị hoàn toàn tiếp thụ kết cục. Bất yếu nhân vi kết cục phối bất thượng quá trình nhi bất cam tâm. Đại phương địa khứ thừa nhận tự kỷ dĩ kinh bất bị ái đích sự thực.
//
Nếu muốn buông bỏ nhanh chóng, cách quan trọng nhất là hoàn toàn chấp nhận kết quả. Đừng bởi vì kết quả không xứng đáng với quá trình mà cảm thấy không cam lòng. Hãy hào phóng thừa nhận sự thật là bạn không còn được yêu thương nữa.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *