|

Happiness Tip

😊🤝💬
Way to stay happy: reduce meaningless socializing.
//
保持快乐的方式:减少无意义的社交。
Bǎochí kuàilè de fāngshì: Jiǎn shào wú yìyì de shèjiāo. ​​​​ ​​​​
//
Bảo trì khoái lạc đích phương thức: giảm thiếu vô ý nghĩa đích xã giao. ​​​​
//
Phương thức duy trì hạnh phúc: giảm thiểu xã giao không có ý nghĩa.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *