| |

Lotus Flower

🌸🧘‍♂️🌟
ཡིད་པདྨ་དང་འདྲ་ན། མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་ཐོབ།
//
If your heart is like a lotus flower, you will eventually achieve Bodhi.
//
心若莲花,终得菩提。
Xīn ruò liánhuā, zhōng dé pútí.
//
Tâm nhược liên hoa, chung đắc bồ đề.
//
Nếu trái tim giống như hoa sen, cuối cùng bạn sẽ đạt đến Bồ đề.

P.s.: Picture taken in Pattaya, Thailand in 2020.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *