| |

Moonlight

🌕❤️
The moon in the sky is the Guanghan Palace, and the moon on earth is the hometown. If the hearts are together, missing and reunion are happy.
//
天上月是广寒宫,人间月是故乡情。心若在一起,思念和团圆都是幸福的。
Tiānshàng yuè shì guǎng hán gōng, rénjiān yuè shì gùxiāng qíng. Xīn ruò zài yīqǐ, sīniàn hé tuányuán dōu shì xìngfú de.
//
Thiên thượng nguyệt thị Quảng Hàn cung, nhân gian nguyệt thị cố hương tình. Tâm nhược tạI nhất khởi, tư niệm hòa đoàn viên đô thị hạnh phúc đích.
//
Trăng trên bầu trời là cung Quảng, trăng dưới trần gian là quê hương. Nếu như lòng ở cùng một chỗ, tưởng niệm cùng đoàn viên đều là hạnh phúc.

P.s.: Picture taken in Shifen, Taipei, Taiwan in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *