| |

Eternal Nature

⏳🌿👵
Time remains the same, always advancing, never retreating; nature stays evergreen, only we are no longer young.
//
光阴还是那样,有增无减,草木依旧长青,只是我们不再年轻。
Guāngyīn háishì nàyàng, yǒu zēng wú jiǎn, cǎomù yījiù cháng qīng, zhǐshì wǒmen bù zài niánqīng.
//
Quang âm hoàn thị na dạng, hữu tăng vô giảm, thảo mộc y cựu trường thanh, chích thị ngã môn bất tái niên khinh.
//
Thời gian vẫn vậy, chỉ tăng không giảm, cỏ cây vẫn xanh tốt như xưa, chỉ là chúng ta không còn trẻ nữa.

P.s.: Picture taken in Wollonggong, New South Wales, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *