|

Three Best Phrases

🔕💖💭
The three best phrases in life: reunite after a long separation, regain what is lost, and merely a false alarm.
//
人生最好的三个词:久别重逢,失而复得,虚惊一场。
Rénshēng zuì hǎo de sān gè cí: jiǔbié chóngféng, shī’érfùdé, xūjīng yī chǎng.
//
Nhân sinh tối hảo đích tam cá từ: cửu biệt trùng phùng, thất nhi phục đắc, hư kinh nhất tràng.
//
Ba cụm từ tốt nhất trong cuộc sống: xa cách lâu ngày gặp lại, mất rồi lại được, sợ bóng sợ gió một hồi.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *