|

Stay Youthful

⌛👵🌟
No one grows old by living a few more years;
They are old only because they abandoned their ideal.
Years wrinkle the skin,
But losing enthusiasm wrinkles the soul.
//
没有人因为多活几年几岁而变老:
人老只是由于他抛弃了理想。
岁月使皮肤起皱,
而失去热情却让灵魂出现皱纹。
Méiyǒu rén yīnwèi duō huó jǐ nián jǐ suì ér biàn lǎo:
Rén lǎo zhǐshì yóuyú tā pāoqìle lǐxiǎng.
Suìyuè shǐ pífū qǐ zhòu,
Ér shīqù rèqíng què ràng línghún chūxiàn zhòuwén.
//
Một hữu nhân nhân vi đa hoạt kỷ niên kỷ tuế nhi biến lão:
Nhân lão chích thị do vu tha phao khí liễu lý tưởng.
Tuế nguyệt sử bì phu khởi trứu,
Nhi thất khứ nhiệt tình khước nhượng linh hồn xuất hiện trứu văn.
//
Không ai già đi bởi vì họ sống thêm vài năm nữa:
Người ta già đi chỉ vì họ từ bỏ lý tưởng.
Năm tháng làm làn da nhăn nheo,
Mà mất nhiệt huyết khiến tâm hồn xuất hiện nếp nhăn.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *