|

Worldly Experience

💼🌍💔 #Independence #WorldlyExperience #RelationshipInsight
If you are financially independent and have seen the world, you will not be entangled in whether a boy loves you or not. Happy Valentine’s Day!
//
如果你经济独立,见识过世界,就不会纠结于一个男孩爱不爱你。 ​ ​​​​
Rúguǒ nǐ jīngjì dúlì, jiànshìguò shìjiè, jiù bù huì jiūjié yú yīgè nánhái ài bù ài nǐ. ​​​​Qíngrén jié kuàilè!
//
Như quả nhĩ kinh tế độc lập, kiến thức quá thế giới, tựu bất hội củ kết vu nhất cá nam hài ái bất ái nhĩ. ​ ​​​​ tình nhân tiết khoái nhạc!
//
Nếu bạn độc lập tài chính và nhìn thấy thế giới rồi thì bạn sẽ không xoắn xuýt việc một chàng trai có yêu bạn hay không. Lễ tình nhân vui vẻ!

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *