|

Forest Wilderness

🌳🌲🌿
The clearest way into the universe is through a forest wilderness.
//
进入宇宙最清晰的途径是穿过森林荒野。
Jìnrù yǔzhòu zuì qīngxī de tújìng shì chuānguò sēnlín huāngyě.
//
Tiến nhập vũ trụ tối thanh tích đích đồ kính thị xuyên quá sâm lâm hoang dã.
//
Con đường rõ ràng nhất vào vũ trụ là đi qua một khu rừng hoang dã.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *