|

Too Deep Is A Knife

🔪
Anything that is too deep is a knife.
//
任何东西,只要太深,都是一把刀。
Rènhé dōngxī, zhǐyào tài shēn, dōu shì yī bǎ dāo. ​​
//
Nhậm hà đông tây, chích yếu thái thâm, đô thị nhất bả đao. ​
//
Bất kỳ vật gì, chỉ cần quá sâu, đều là một thanh đao.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *